Įvairovės chartija – tai Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas yra kurti draugišką ir įtraukią darbo aplinką bei skatinti įvairovę ir lygias galimybes darbo vietoje.

Įvairovės chartija – tai trumpas dokumentas, kurį savanoriškai pasirašo įmonės ir organizacijos. Dokumente išdėstomos nuostatos bei priemonės, kuriomis jos įsipareigoja skatinti įvairovę ir lygias galimybes darbo vietoje nepaisant rasės ar etninės kilmės, seksualinės orientacijos, lyties, amžiaus, negalios ir religijos.