DIMAIN

eu-flag-erasmus_vect_pos DIMAIN_logo

Strateginis mąstymas apie įvairovės valdymą ir integraciją darbo vietoje – DIMAIN

Projekto „DIMAIN“ tikslas – skatinti socialinę integraciją ir užtikrinti visų asmenų lygias galimybes darbo aplinkoje, skatinant mąstymo įvairovę ir diegiant į integraciją orientuotas praktikas bendrovėse ir organizacijose.

Projekto uždaviniai

  • pristatyti Nacionalinę įvairovės chartiją partnerių šalyse, prižiūrėti ir valdyti jos įgyvendinimą, tokiu būdu didinant visuomenės sąmoningumą ir siekiant geriau valdyti įvairovę ir skatinti integraciją;
  • parengti ir išplatinti Praktinį vadovą, metodikas ir veiklas, padėsiančias skatinti integraciją, didinti įvairovę ir galų gale sumažinti diskriminaciją ir socialinę nelygybę darbo vietoje ir plačiojoje visuomenėje;
  • mokyti vadovus, personalo specialistus ir suaugusiųjų švietimo specialistus, kelti jų kvalifikaciją, suteikti jiems reikalingų žinių, nuostatų ir kompetencijos sėkmingai valdyti ir skatinti įvairovę ir integraciją darbo vietoje;
  • sukurti atvirųjų švietimo išteklių (angl. open educational resources, OER) platformą, suteiksiančią tikslinei grupei ir suinteresuotiesiems asmenims kurti įvairovės valdymo ir integracijos praktiką, priemones ir (ar) politikos gaires įgyvendinančių specialistų tinklus.

Projekto apžvalga

Europoje vykstantys demografiniai, socialiniai ir ekonominiai procesai lemia vis didėjančią darbo jėgos įvairovę. Dėl to vietos ir pasaulinėms bendrovėms tampa svarbu formuoti politikos gaires ir praktikas, padėsiančias sukurti visiems darbuotojams skirtą integruotą ir darnią darbo vietą ir tokią darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi oriai, nepriklausomai nuo jo tautybės, religinių pažiūrų, socialinio statuso ar amžiaus, ir integruoti kiekvieną darbuotoją į pagrindinio personalo struktūrą.

Veiksmingas įvairovės valdymas gali suteikti didelės naudos – padėti samdyti naujus darbuotojus ir juos išsaugoti, skatinti jų kūrybingumą, lavinti problemų sprendimo įgūdžius ir stiprinti klientų ryšį su bendrove. Mažindamos sąnaudas ir diegdamos naujoves, bendrovės gali uždirbti daugiau pelno; kartu naudos gauna ir jų samdomi darbuotojai, dėl to didėja pasitenkinimas darbu ir darbuotojų lojalumas.

Projekto novatoriškumą lemiantys aspektai:

  • Įvairovės chartija yra naujas reiškinys partnerių šalyse – jose pradėjus taikyti Įvairovės chartiją, pastebimai išaugs individualių iniciatyvų, skirtų įvairovei didinti, kokybė. Tai būtų didžiulis žingsnis pirmyn, nes chartiją pasirašiusios bendrovės viešai įsipareigos įgyvendinti politikos ir strategijos gaires arba priemones darbo aplinkai gerinti, kad jose neliktų vietos išankstiniam nusistatymui dėl skirtingoms grupėms priklausančių darbuotojų integracijos, mokymo ir skatinimo.
  • Siekiant užtikrinti ilgalaikę skirtingų darbuotojų integraciją, svarbu į kiekvieną personalo valdymo procesą (įskaitant suaugusiųjų švietimo procesus) įtraukti įvairovės ir integracijos principus. Dėl to tampa ypač svarbu palaipsniui mokyti personalo vadovus ir suaugusiųjų švietimo specialistus, kurie moko būsimuosius vadovus.
  • Projektą sudaro novatoriška programa personalo vadovams ir suaugusiųjų švietimo specialistams mokyti. Toks mokymas – tai reikšminga priemonė siekti profesinės raidos, neapsiribojanti vien tipiniais mokymo kursais ir suteikianti galimybę užsiimti įvairia internete pasiekiama veikla, naudotis įvairiais įrankiais, praktikomis ir bendrauti su kitais.

Konsorciumas supranta, kad teisė į įvairovę turėtų būti numatyta ne tik visuose bendrovių procesuose, strategijose ir veiksmuose – ji turėtų tapti ir bendrovių bei visuomenės kultūros dalimi. Sistemiškai paisant šio principo, galima sukurti atvirą ir produktyvią darbo aplinką, kurioje darbuotojai ir yra vadovai – atsakingi, aktyvūs, orūs, turintys savo motyvaciją ir pasirengę imtis iniciatyvos.

Projektą finansuoja:  Europos Komisija pagal  Erasmus + programą

Projekto numeris 2017-1-LT01-KA202-035236

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis –  2019 m. rugpjūtis
Projekto pagrindinis vykdytojas – Diversity Development Group www.diversitygroup.lt
Projekto partneriai:

Daugiau apie projektą http://dimain.eu/